Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 27

I uke 27 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 8, samt i PO 11. Det er fortsatt en økning i PO1 i de indre delen, mengden nærmer seg grenseverdier for mortalitet hos fisk. I de øvrige PO er det registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Publisert 07.07.2023 - Oppdatert 07.07.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1 til og med 8, samt i PO11 i uke 27. Det stor variasjon i mengde potensielt skadelige alger som registreres, samt antall lokaliteter innen PO’ene. Generelt er mengden lave, med noen unntak i uke 27. I PO5 og 6 har det vært en markant økning fra uke 26 til 27, men mengden er fortsatt lav/moderat og vil ikke påvirke fisk.

Tab uke 27forklaring

For PO 1 har det fortsatt økende mengder av Alexandrium pseudogonyaulax i de nordlige delene av PO ned til Risør. I de indre deler av PO1 er mengden av arten så høy at det vil kunne medføre mortalitet og adferdsendringer. Foreløpig er det hovedsakelig registreringer i fjordene, og kun sporadiske registreringer i kyststrømmen. Arten har medført utfordringer både for vill fisk og oppdrettsfisk i PO1 tidligere og ber oppdrettsnæringen være litt oppmerksom på endringer i adferd. Det er ikke registrert Alexandrium pseudogonyaulax i PO2.

Det rapporteres fortsatt om moderate og avtakende mengder av kalkalger på Vestlandet. Det er innkommet rapporter om lokale oppblomstringer og misfarging i sidefjorder på Vestlandet og i Midt-Norge (https://algestatus.hi.no/nyheter/havet-farges-turkist-av-en-mikroskopisk-alge ). Fra tidligere år har vi sett at slike oppblomstringer vil kunne påvirke appetitten hos fisk.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.