Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Planteplankton og skadevirkninger

Planteplankton kalles også for mikroalger og fytoplankton, og regnes som havets gress. Det er fordi de utgjør fundamentet for nesten alt liv i havet, og er første ledd i næringskjeden.

Publisert 01.04.2020 - Oppdatert 01.04.2020

Deres viktigste funksjon er fotosyntesen, som danner organisk karbon (f.eks. karbohydrat) og avgir oksygen til omgivelsene.

Planteplankton er først og fremst nytteplanter. Et fåtall kan likevel skape problemer ved at de fører til giftige skjell, fiskedød eller misfarging av vannet. Skadevirkningene kan deles inn i tre hovedgrupper.

1. Oppblomstringer som fører til oksygenmangel i vannet

Oppblomstringer som gir høy tetthet av alger, kan føre til oksygenmangel når algene brytes ned av mikroorganismer. Høy biomasse av mikroalger vil også kunne ha en direkte negativ effekt for fisk i merder.

Høy tetthet av enkelte mikroalger vil kunne føre til mekaniske skader på gjellene, som fører til problem med oksygenopptaket. På Vestlandet er det rapportert flere tilfeller av dette, der høye tettheter av enkelte kiselalger innen slekten Chaetoceros er årsaken.

Andre alger kan produsere store mengder ”slim”, som kan tette gjellene (f.eks. Pseudochattonella). Villfisk vil vanligvis kunne komme seg unna slike områder.

2. Kjemiske skader på gjeller hos fisk.

I tilfeller der kjemiske komponenter er inkludert, benyttes ofte begrepet ictyotoksiner som en fellesbetegnelse for stoffer som kan være livstruende for fisk og andre organismer. I Norge er det oftest representanter fra slektene Karenia, Verrucophora, Chrysochromulina og Prymnesium forårsaket betydelig fiskedød i oppdrettsanlegg.

3. Oppsamling av algegifter i skjell

Skjell lever av å filtrere alger i vannet. Dersom det er giftige alger i vannet, vil toksiner fra disse tas opp slik at skjellene blir giftige. Algetoksiner er også registrert i snegl, hummer, krabbe og fisk.

Som regel er det en gruppe alger kalt dinoflagellater som forårsaker giftige skjell. En skiller mellom tre ulike toksiner: ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) og DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning).

Disse giftene har ulik alvorlighetsgrad og kan forårsake hukommelsestap, respirasjonssvikt og diaré. Derfor er det viktig å følge med på Mattilsynets blåskjellvarsel når man skal spise egenhøstede blåskjell.

Algeinfo.imr.no

Algeinfo gir en ukentlig oppsummering om algeforekomsten langs norskekysten. Informasjon er basert på prøver fra utvalgte lokaliteter knyttet til Mattilsynets overvåkningsprogram.