Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Oppsummering 2022

I 2022 ble det benyttet data fra ca 85 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2022 er det innrapportert 8 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2022. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021, men kortvarig høy tetthet av Alexandrium pseudogonyaulax medfører noe mortalitet i PO 1.

Publisert 28.10.2022 - Oppdatert 28.10.2022

I programmet for 2022 ble det overvåket ca 85 stasjoner langs kysten. Overvåkningen dekket alle produksjonsområder med unntak av område 12 og 13. Det var stor forskjell i antall stasjoner som ble overvåket i de ulike områdene. For produksjonsområde 3 var det 19 stasjoner med ukentlig prøvetakning, mens for område 8 kun hadde rapporter fra 1 stasjon i 2022. Denne skjevfordelingen av overvåkningspunkter vil medføre at man er i bedre stand til å fange opp oppblomstringer i noen områder og dermed en bedre varslingstjeneste i disse områdene sammenlignet med andre.   

Potensielt skadelige alger registret i 2022 var; Prymnesium spp, Chrysochromulina spp., Psudochattonella sp., Heterosigma akashiwo, Karlodinium veneficum, Alexandrium pseudogonyaulax og Karenia mikimotoi. I tillegg ble det registret moderat til høy tetthet av Dichtyocha spp. og Chaetoceros spp. i enkelte områder, arter som er assosiert med mekaniske skade i gjellene.

Psudochattonella ble primært registrert på våren, tidlig i vekstsesongen i de sørlige produksjonsområdene. Prymnesium er først og fremst registrert i produksjosnområdene 1 til 6. I områder der den var tallrik var det først og fremst på våren og tidlig sommer. Chrysochromulina registrert i alle produksjonsområdene i løpet av sesongen. På Vestlandet og nordover er slekten tallrik på våren og sommeren, mens den i sør var mest tallrik på sommeren-høsten. Kun i en uke ble det vurdert som «risiko» på grunn av artens tilstedeværelse (PO5), men det foreligger ikke rapporter om økt mortalitet i dette området. Alxandrium psudogonyaulax forekom i høy tetthet i produksjonsområde 1 på sommeren og var assosiert med observasjoner av økt mortalitet. Karenia mikimotoi var tallrik på høsten i produksjonsområde 1, men ble registrert opp til område 6 i løpet av høsten 2022. Slektene Karenia, Alxandrium og Psudochattonella var mer tallrike i de ytre områdene, mens Chrysochromulina og Prymnesium var mer vanlige inne i fjordene.

Ser man hele landet under ett er det først og fremst i produksjonsområdene 1 til og med 6 man har regelmessig tilstedeværelse av potensielt skadelige alger i løpet av året.

tab2022

Figur. Oppsummering av overvåkningen i 2022 i de ulike produksjonsområdene fra uke 10 til 43. Tall i parentes angir antall overvåkningsstasjoner i produksjonsområdet.  Grønn; ingen registeringer av skadelige alger. Blå; registret potensielt skadelige alger i lav tetthet. Tall angir antall stasjoner med registrering. Oransje; registrert skadelige alger i moderat tetthet eller sterkt økende. 

Havforskningsinstituttet mottok prøver fra de fleste områdene med forhøyet mortalitet i 2022. Kun ved ett av disse tilfellen ble det registrert lave-moderate tettheter av potensielt skadelige alger. Felles for de øvrige tilfellene var at det ble registrert moderat til høy tetthet av kraftige kiselalger eller kiselflagellater i perioder med forhøyet mortalitet. Man har tidligere registrert mindre økning i mortalitet ved høy algebiomasse, som oftest kiselalger, samtidig med at det har pågått annen aktivitet på anlegg. I noen av tilfeller ble det rapportert om betydelig ferskvannstilførsel, endringer i oksygen, saltholdighet og det antas at den økte mortaliteten sannsynligvis var forårsaket av multistress og ikke oppblomstring av potensielt skadelige alger   

Overvåkningen for 2023 vil gradvis oppskaleres fra februar i enkelte områder. En mer omfattende overvåkningsaktivitet vil være på plass etter påske og regulere statusrapporter vil komme da. Enkelte stasjoner vil overvåkes gjennom hele året og hendelser ved disse vil rapporters.

Næringsaktører som gjennomfører overvåkning av alger, bes rapporter sine data til Havforskningsinstituttet. Dette vil gi en bedre oversikt over algesituasjonen langs kysten.